X01 General Group

X01 General Group

Principal Investigator
Kenji KAWAMURA
Co-Investigator
Kay-Ichiro OHSHIMA
Minoru IKEHARA
Masato MOTEKI
Yoichi FUKUDA
Yoshifumi NOGI
Ayako ABE-OUCHI
Yusuke SUGANUMA
Takeshi TAMURA
Tetsuo SUEYOSHI